ครูดอกเอี้ยง จันเสนา

  • ครูประจำชั้น:
  • สถานที่ปฎิบัติงาน:
  • โทรศัพท์:
  • Email:
  • Facebook:
  • ID Line:
ประวัติส่วนตัว

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา สถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1 ตุลาคม 2556 : ครู โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
1 พฤศจิกายน 2558 : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
7 กันยายน 2560-ปัจจุบัน : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ระดับความสามารถ
วิชาคณิตศาตร์ระดับชั้นประถมศึกษา
100%
เทคโนโลยีการศึกษา
80%
อื่น ๆ
75%